Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z.   o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúcim je spoločnosť DOFAL JS s.r.o. so sídlom Nám. 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, spisová značka C 97950, IČO: 05830371, DIČ: CZ05830371 (ďalej „DOFAL“ alebo „Predávajúci“).

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej "Spotrebiteľ"). 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

Práva kupujúceho (spotrebiteľa) pri doručení tovaru

Kupujúci má právo neprevziať doručený tovar od dopravcu, pokiaľ je doručený Tovar:

a)      iného typu alebo

b)      v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (iného alebo poškodeného tovaru) alebo

c)       v poškodenom obale alebo

d)      bez príslušných dokladov.

Pokiaľ dôjde k doručeniu tovaru kupujúcemu podľa písm. a) tohto článku, má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu doručil Tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených nižšie.

Rozsah zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

Firma DOFAL JS s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Záručná doba na náradie a príslušenstvo je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená iná záručná doba. Záručná doba na spotrebný materiál je vyznačená na obale príslušného výrobku a zároveň ju pre orientáciu uvádzame i v popise jednotlivých Tovarov v rámci internetového obchodu www.dofal.sk. Pri použitom tovare je záručná doba 12 mesiacov.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, firma DOFAL JS s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba na tovar začína plynúť od dátumu prevzatia Kupujúcim. Ak má kúpený Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť

Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta v prípade, ak bola reklamácia oprávnená a uznaná. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť priamo na adrese firmy DOFAL JS s.r.o., Nám 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (emailom) na adrese info@dofal.sk.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a)      je potrebné dôveryhodným spôsobom doložiť, že výrobok bol zakúpený od Predávajúceho. Dôveryhodným dokladom je originál dokladu o zakúpení výrobku a/alebo riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený),

b)      je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

c)       v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu. 

Kupujúci má právo uplatniť u Predávajúceho záruku len na Tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Záruka nebude uznaná v prípade:

 • bežného opotrebenia Tovaru,
 • nadmerného mechanického opotrebenia Tovaru,
 • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou,
 • používania Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
 • vád Tovaru spôsobených vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí apod.,
 • zásahu do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • používania Tovaru v rozpore s návodom na obsluhu alebo použitie,
 • mechanického poškodenia, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním pri obvyklom používaní – napr. roztrhnutím, prerezaním, tepelným poškodením tovaru, poškodenie neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru a pod.
 • poškodenia v dôsledku živelnej pohromy,
 • poškodenia spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom,
 • poškodenia v dôsledku použitia tovaru k inému účelu ako k takému na aký je Tovar určený,
 • používania Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
 • vád spôsobených nevhodným skladovaním,
 • zanedbania starostlivosti o Tovar,
 • uplynutia záručnej doby Tovaru,
 • ak má predložený doklad o nákupe výrobku a/alebo záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste,

 

Pri uplatnení reklamácie obdrží Kupujúci kópiu reklamačného protokolu, ktorým je povinný preukázať sa pri vybavení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť zakúpený Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný namiesto odstránenia vady, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (vrátenie peňazí). Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (aspoň 3 krát sa opakujúcej vady) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (aspoň 3 súčasne sa vyskytujúcich sa vád) na zakúpenom tovare.

V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.

Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, je považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli:

a)      dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť Predávajúceho,

b)      alebo vykonaná kupujúcim a vada vznikla z dôvodu nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo uvedenie tovaru do prevádzky.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Tento  dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny), je kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy, ale len kúpnej zmluvy ako celku.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri Tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Doklady

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.   

Náklady reklamácie

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má Spotrebiteľ právo na odstránenie vzniknutej závady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí Predávajúci Spotrebiteľovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dofal.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ (t.j. Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Prevzatie tovaru zo záručnej opravy

Spotrebiteľ si je povinný prevziať Tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava mala byť vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

Tento reklamačný poriadok je platný od 12. 8. 2022.

DOFAL JS s.r.o.