Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky”) vydala spoločnosť DOFAL JS s.r.o., so sídlom Nám. 28. října 1904/24, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 05830371, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 97950 vedenom na Krajskom súde v Brne („My” alebo „Predávajúci”).

Dozviete sa v nich informácie o tom, ako môžete na našich webových stránkach www.dofal.sk(„E-shop“) nakupovať naše produkty – autolaky, autoopravárenské materiály a náradie na opravu karosérií všetkých typov vozidiel.

Kontaktovať Nás môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)      na adrese Cejl 72, 602 00 Brno

b)      na e-maile info@dofal.sk

c)      na telefónnom čísle +421 948 385 570

Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich („Vy“ alebo „Kupujúci“), a Nás, ako Predávajúceho, a to v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Zároveň poskytujú informácie v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

Vo vzťahu k Nám môžete byť v pozícii podnikateľa alebo spotrebiteľa. Podnikateľom ste vtedy, ak nákup vykonávate v súvislosti s vašim vlastným podnikaním alebo zamestnaním. Spotrebiteľom ste vtedy, ak takáto súvislosť nie je. To, či vystupujete ako podnikateľ alebo spotrebiteľ, môžete ovplyvniť zakliknutím tlačidla „Nakupujem na firmu“ a vyplnením príslušných údajov v priebehu objednávky. Tieto práva a povinnosti vznikajú čiastočne už v súvislosti s registráciou užívateľského účtu na webových stránkach www.dofal.sk („E-shop“), ak si užívateľský účet registrujete. Väčšina práv a povinností potom vzniká v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy („Zmluva“), k čomu dochádza na základe vašej objednávky prostredníctvom E-shopu.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete na adrese https://dofal.sk/ochrana-osobnych-udajov-7.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Podmienky akceptujete už pri registrácii užívateľského účtu (pokiaľ si účet registrujete), prípadne pred odoslaním Objednávky na E-shope. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu.

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, na čom sme sa spoločne dohodli v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

1. Niektoré definície

  • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
  • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
  • Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
  • Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
  • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktoré umožňuje uchovanie zadaných údajov, histórie objednaného Tovaru a uzavretých Zmlúv;
  • Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

2. Všeobecné ustanovenia a poučenia

2.1.      Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli v Objednávke či pri registrácii Užívateľského účtu budeme teda považovať za správne a pravdivé.

2.2.      Na našom E-shope taktiež poskytujeme prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými kupujúcimi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho kupujúceho.

3. Uzavretie zmluvy

3.1.      Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

3.2.      Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.

3.3.      Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. Týmito Podmienkami sa budú riadiť aj Objednávky, ktoré urobíte telefonicky alebo e-mailom. Na základe Objednávok mimo E-shop Vám zašleme Podmienky na odsúhlasenie na Vašu e-mailovú adresu. Vaša Objednávka je návrhom na uzavretie Zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

a)      Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Do košíka“);

b)      Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkové ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;

c)       Vaše identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3.4.      V priebehu tvorby Objednávky môžete až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Po stlačení tlačidla „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

3.5.      Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky formou prílohy e-mailovej správy. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky, t.j v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením Objednávky dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami.

3.6.      Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany k dispozícii. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a pokiaľ je to možné, zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Tento prípad môže nastať napríklad aj vtedy, ak si objednáte Tovar, ktorý vám musíme na mieru ešte len vytvoriť (či už podľa Vašej vzorky alebo na základe výberu konkrétnej farby či iných parametrov vo vzorkovnici alebo on-line katalógu). V tom prípade sme oprávnení na základe Vašich požiadaviek uvedených v Objednávke zaslať Vám novú ponuku, ktorú musíte potvrdiť.

3.7.      V určitých prípadoch sa môže stať, že aj po potvrdení Objednávky a teda uzavretí Zmluvy zistíme, že Tovar nemôžeme dodať v termíne uvedenom na E-shope, napríklad z dôvodu chyby v skladovej dostupnosti Tovaru alebo výpadku u nášho dodávateľa. V takom prípade Vás kontaktujeme s návrhom nového termínu dodania Tovaru. Pokiaľ nám ho výslovne schválite,  dodáme Vám Tovar podľa pôvodnej Zmluvy v novom termíne. Pokiaľ však s novým termínom doručenia nesúhlasíte, môžete od Zmluvy odstúpiť. My sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ zistíme, že ani v budúcnosti nebudeme môcť plniť (napr. Vami požadovaný Tovar nie je a nebude k dispozícii), ak sa do 5 pracovných dní nevyjadríte.

3.8.      V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

3.9.      V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku aj jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť vopred vyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.

4. Užívateľský účet

4.1.      Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu. Založenie užívateľského účtu nie je podmienkou pre vytvorenie Objednávky a uzavretie Zmluvy. Užívateľský účet môžete vytvoriť kliknutím na políčko „Registrácia“ v hornej časti E-shopu alebo v rámci Objednávky zakliknutím príslušného políčka.

4.2.      Pri vytvorení Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

4.3.      Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť. Ak zistíte, že došlo k vyzradeniu alebo zneužitiu vašich prístupových údajov, bezodkladne nás informujte, prosím.

4.4.      Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.

4.5.      Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy, napríklad pokiaľ opakovane neprevezmete Tovar.

4.6.      Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia. Nezaručujeme vám dostupnosť Užívateľského účtu ani E-shopu.

5. Osobitné pravidlá pre niektoré typy tovaru, zľavy

5.1.      Tento článok podmienok sa týka niektorého Tovaru, pre ktorý platia zo zákona a na základe nášho uváženia osobitné pravidlá. Ide konkrétne o Tovar, ktorý:

a)             je vytvorené alebo upravené Vám priamo na mieru;

b)             je možné nakupovať osobami staršími ako 18 rokov;

c)             je určené na použitie iba pre profesionálov s dostatočnými znalosťami a ďalším vybavením;

d)             je nejakým spôsobom poškodené (napr. má poškodený obal).

5.2.      Pre vylúčenie všetkých pochybností uvádzame, že Tovarom na mieru myslíme jednak Tovar, ktorý je vytvorený priamo na základe vašich individuálnych požiadaviek (napr. keď nám predložíte vzorku), tak i Tovar, ktorý vytvoríme až po potvrdení Objednávky na základe Vášho výberu farby a iných parametrov vo vzorkovnici či katalógu, ktoré Vám v rámci Objednávky sprístupníme. Inými slovami, aj Tovar vytvorený výberom zo vzorkovnice či on-line katalógu je Tovar na mieru. Na túto skutočnosť Vás pri jednotlivom tovare v E-shope upozorníme.

5.3.      Beriete na vedomie, že pri Tovare zhotovenom priamo na mieru nemáte právo od Zmluvy odstúpiť.

5.4.      V individuálnych prípadoch môžeme pri Tovare na mieru žiadať uhradenie zálohy alebo umožniť iba platbu vopred. Bez takej úhrady nie sme povinní zahájiť prípravu Tovaru. Pokiaľ si Tovar na mieru neprevezmete, nemáte právo na vrátenie zálohy ani platby za taký Tovar.

5.5.      Niektoré Tovary ponúkané na E-shope podliehajú určitým obmedzeniam predaja. Ide najmä o Tovar, ktorý je určený na predaj iba osobám starším ako 18 rokov alebo o Tovar, ktorý je určený na profesionálne použitie. Na túto skutočnosť budete na E-shope upozornení a kúpou takého Tovaru potvrdzujete, že tieto podmienky spĺňate a Tovar ste schopní a budete využívať v súlade s platnou legislatívou (vr. legislatívy týkajúce sa chemických látok a nebezpečných odpadov). Nie sme zodpovední za akékoľvek porušenie týchto zvláštnych podmienok či ujmu spôsobenú nesprávnym použitím Tovaru. Sme oprávnení umožniť predaj Tovaru určeného na profesionálne použitie iba podnikateľom.

5.6.      V prípade poškodeného Tovaru, u ktorého Vám pri jeho kúpe poskytujeme zľavu v sekcii „Výpredaj“ alebo inde na E-shope, Vás vopred na E-shope alebo v potvrdení Objednávky upozorníme, že takýto Tovar má určitú vadu. Keďže sa jedná o vadu nápadnú a zrejmou už pri uzavretí Zmluvy, nemôžete Tovar pre takú vadu reklamovať.

5.7.      Na E-shope môžeme niekedy ponúkať v zľave aj Tovar, ktorý nie je nijako poškodený. Pôvodná cena, ktorá je na E-shope typicky vyobrazená ako preškrtnutá, znamená najnižšiu cenu na E-shope za posledných 30 dní pred zlacnením. Vo výpočte pôvodnej ceny sa nezohľadňujú individuálne cenové zvýhodnenia.

6. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva, poukazy

6.1.      Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu a Objednávky. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v Objednávke sa uplatní Cena uvedená v Objednávke, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

6.2.      Celková cena je uvedená vrátane DPH a všetkých poplatkov stanovených zákonom.

6.3.      Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a)      Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 5 dní.

b)      Platobnou kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu GoPay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese https://www.gopay.com/sk. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dní.

c)       Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

Beriete na vedomie, že spôsoby platby alebo poskytovateľ platobnej brány sa môžu zmeniť a o tejto zmene vás budeme informovať zmenou na E-shope.

6.4.      Pokiaľ Celkovú cenu pri platbe vopred (bankový prevod, platobná karta) neuhradíte v lehotách splatnosti uvedených vyššie, teda nedôjde v týchto lehotách k pripísaniu čiastky na náš bankový účet, sme oprávnení Objednávku zrušiť a tým od Zmluvy s Vami odstúpiť.

6.5.      Faktúra bude vystavená po uhradení Celkovej ceny Tovaru a bude fyzicky priložená k Tovaru, resp. odovzdaná pri osobnom odbere Tovaru. Môže však byť podľa nášho uváženia sprístupnená aj iným spôsobom (napr. zaslaná na e-mail alebo uložená v Užívateľskom účte).

6.6.      Vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty na Vás prechádza okamihom dodania Tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

6.7.      V rámci svojich služieb vám môžeme poskytovať aj darčekové alebo reklamné poukazy („Poukaz“), ktoré sú určené na zaplatenie Celkovej ceny Tovaru alebo jej časti. Pokiaľ neuvedieme v písomnej komunikácii s vami alebo priamo na Poukaze inak, platia pre uplatnenie Poukazov nasledujúce pravidlá:

a)             Zmluva vo vzťahu k Poukazu, pokiaľ ste si ho zakúpili, je uzatvorená okamihom potvrdenia Objednávky Poukazu na E-shope z Našej strany či zakúpením na Našej prevádzke. Uzavretím Zmluvy potvrdzujete, že ste sa zoznámili s týmito Podmienkami.

b)             Platnosť Poukazu je 1 rok od dátumu zakúpenia;

c)             Poukaz je možné uplatniť on-line na E-shope;

d)             Poukaz nie je zameniteľný späť na peniaze;

e)             Pri čiastočnom vyčerpaní poukazu zvyšok hodnoty poukazu prepadá.

7. Doručenie tovaru, prechod nebezpečenstva škody na veci

7.1.      Tovar, ktorý je dostupný na sklade, budeme odosielať tak, aby Vám bol doručený najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia Objednávky (okrem prípadov, kedy Vás o predĺžení doby doručenia budeme informovať priamo pri Tovare na E-shope, emailom alebo telefonicky). V prípade platby bankovým prevodom a kartou on-line doba doručenia Tovaru začína plynúť až okamihom zaplatenia Objednávky podľa ods. 6.6. Nedokážeme však ovplyvniť možné oneskorenie doručenia z dôvodov na strane prepravnej spoločnosti. Tovar Vám dodáme spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať najmä z nasledujúcich možností:

a)      Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa, GLS Parcelshop;

b)      Doručenie prostredníctvom prepravných spoločností GLS, Packeta/Zásilkovna;

Beriete na vedomie, že možné spôsoby dopravy sa môžu zmeniť a o tejto zmene vás budeme informovať buď zmenou Podmienok, prípadne len zmenou na E-shope.

7.2.      Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

7.3.      Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba potrebná na doručenie Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená v týchto Podmienkach a na E-shope je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.

7.4.      Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky alebo o poškodení obsahu zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

7.5.      V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa ods.7.4. Podmienok, nejedná sa o porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpením od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy, prípadne Tovar uskladniť, za čo Nám od Vás patrí odplata vo výške 0,50 EUR/deň. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ nám vznikla.

7.6.      Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným či iným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.

7.7.      Nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa ods. 7.4. Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru. S výnimkou prvej vety sa toto ustanovenie nevzťahuje na spotrebiteľov

7.8.      V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, Vás budeme vždy informovať v prípade:

a)      mimoriadneho výpadku dostupnosti Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;

b)      omeškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

7.9.      V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky dodávateľov a pod.), sme oprávnení predĺžiť termín dodania Tovaru o dobu trvania vyššej moci, pričom vám nezodpovedáme za prípadnú vzniknutú škodu z dôvodu neskorého dodania Tovaru.

8. Práva z vadného plnenia

8.1.      Pokiaľ u Nás nakupujete ako spotrebiteľ, uvádzame, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 7. Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že Tovar:

a)      zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b)      je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete, ak ste nás o tom pri komunikácii s nami informovali alebo je účel inak viditeľný zo Zmluvy, as ktorým sme súhlasili;

c)       je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

d)      je vhodný na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy alebo technické normy;

e)      množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

f)        je dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať;

g)      zodpovedá požiadavkám právnych predpisov; a

h)      zodpovedá akosťou alebo vzhľadom vzorke alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím Zmluvy.

Písm. d) až g) sa nepoužijú v prípade, že Vás pred uzavretím Zmluvy zvlášť na E-shope či v potvrdení objednávky upozorníme, že sa niektorá vlastnosť veci líši a vy nám to pri uzatváraní Zmluvy odsúhlasíte. V tomto prípade je Zmluva uzavretá až odsúhlasením z Vašej strany.

Za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania, zodpovedáme v zmysle § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

8.2.      Pokiaľ u Nás nakupujete ako podnikateľ, uvádzame, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl.7. Podmienok bez vád, najmä potom, že Tovar:

a)             dodávame v dohodnutom množstve, akosti a prevedení; pokiaľ akosť a prevedenie nie sú dojednané, plníme v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný zo Zmluvy, inak na účel obvyklý;

b)             je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré sú nutné pre užívanie veci;

c)             zodpovedá požiadavkám právnych predpisov;

d)             zodpovedá akosťou alebo vzhľadom vzorke alebo predlohe, ktoré vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy;

8.3.      Práva a povinnosti ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov).

8.4.      Záruku za akosť poskytujeme iba v nasledujúcich prípadoch:

a)             záruka či iná garancia (napr. doba skladovateľnosti či použiteľnosti) je poskytovaná priamo dodávateľom Tovaru; alebo

b)             informujeme o existencii záruky priamo na E-shope či v dokladoch dodaných s Tovarom.

8.5.      V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa ods.8.1. alebo 8.2., môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar reklamovať) v našej prevádzkarni, zaslaním e-mailu či listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z vadného plnenia.

8.6.      Práva zo zodpovednosti za vady môžete uplatňovať len ak vytknete vadu do dvoch mesiacov od jej zistenia, najneskôr do uplynutia doby podľa § 619 od. 1 až 3 Občianskeho zákonníka.

8.7.      Ak má Tovar vady, máte nasledujúce práva:

a)      na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vád, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo

b)      na odstránenie vady opravou Tovaru,

ibaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vád, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre Vás.

8.8.      Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vád.

8.9.      Na účely opravy alebo výmeny nám odovzdáte alebo sprístupnite Tovar, pričom náklady prevzatia Tovaru znášame my.

8.10.   Opravený alebo vymenený Tovar vám dodáme rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým ste nám dodali vadnú vec, ak sa nedohodneme inak. Ak Tovar neprevezmete do 6 mesiacov, môžeme ho predať za podmienok uvedených v § 623 ods. 5) Občianskeho zákonníka.

8.11.   Ďalej máte právo na:

a)      primeranú zľavu z Ceny; alebo

b)      odstúpenie od Zmluvy,

ak:

a)      sme vadu neopravili ani nevymenili,

b)      odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;

c)       sa vada prejaví opakovane,

d)      vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy; alebo

e)      je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás.

8.12.   Právo na odstúpenie od Zmluvy nepatrí v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.

8.13.   Pokiaľ ste podnikateľ a Tovar má vady, nepoužijú sa na Vás ustanovenia ods.8.6. až 8.12., ale môžete uplatniť práva z vadného plnenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Pri podstatnom porušení Zmluvy teda môžete žiadať odstránenie vady(dodaním novej veci alebo chýbajúcej veci či opravou), primeranú zľavu z kúpnej ceny, prípadne môžete odstúpiť od Zmluvy. V prípade nepodstatnej chyby potom môžete žiadať odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.14.   Nemôžete reklamovať Tovar:

a)      u ktorého uplynula lehota na uplatnenie reklamácie;

b)      pre farebnú odchýlku menšiu ako +- 5 % vzhľadom na vzorku dodávateľa, či obdobnému etalónu, oproti farbe uvedenej v Objednávke;

c)       ktoré bol vyrobený riadne podľa Vašich nesprávnych podkladov;

d)      pre opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;

e)      ktorý je použitý, pričom chyba zodpovedá miere použitia a opotrebovania;

f)        kvôli chybe, o ktorej ste vedeli alebo ktorú ste sami spôsobili.

8.15.   Nemôžete odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie nového Tovaru vtedy, pokiaľ nemôžete vrátiť Tovar v stave, v ktorom ste ho obdržali, ibaže sú naplnené podmienky podľa Občianskeho zákonníka.

8.16.   Pri uplatnení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

a)      dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;

b)      čo je obsahom reklamácie;

c)       aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;

d)      Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

8.17.   Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať výmenu Tovaru za iný.

8.18.   O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu chyby dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.

8.19.   V prípade, že ste podnikateľmi, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.

8.20.   V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva z vadného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. Pokiaľ ste spotrebiteľ a vada sa prejaví v priebehu 1 roka od prevzatia, potom sa má za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže to povaha Tovaru alebo chyby vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, kedy nemôžete Tovar užívať, pokiaľ ste vadu vytkli oprávnene.

8.21.   Pokiaľ si to pri osobnom prevzatí Tovaru na Našej prevádzke výslovne vyžiadate a pokiaľ je to možné, máte právo na to, aby bol Tovar pred Vami prekontrolovaný a aby boli prevedené jeho funkcie.

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1.      K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

9.2.      V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 a nasl. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ ide o kúpu tovaru, potom do 14 dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky.

9.3.      Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.

9.4.      Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 7 odst. 6 a nasl. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ide o nasledujúce prípady:

a)             dodanie Tovaru vyrobeného podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobenom Vašim osobným potrebám, tzv. tovar na mieru (bližšie v čl. 5. zmluvy);

b)             dodanie Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby;

c)             dodanie Tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom (napr. zmiešanie dvoch a/alebo viacerých dodaných materiálov);

d)             dodanie Tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ste obal porušili.

9.5.      Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

9.6.      V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 9.2. Podmienok ste povinný Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.

9.7.      V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený pri odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Tovar obdržíme, alebo Nám preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

9.8.      V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 9.2. Podmienok Nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, tj. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni.

9.9.      My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v čl. 9. Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie alebo že ste inak porušili Podmienky alebo Zmluvu.

9.10.   V prípade, že nakupujete Tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.

10. Riešenie sporov so spotrebiteľmi

10.1.   Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

10.2.   Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dofal.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.3.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

alebo

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie MH SR, pričom zverejnený je na web stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

10.4.   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ (t.j. Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10.5.   Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

11. Záverečné ustanovenia

11.1.   Pokiaľ voči nám vystupujete ako podnikateľ, niektoré práva v Podmienkach sa pre vás neuplatnia. Ide najmä o:

a)      informácie o Tovare podľa ods. 8.1. a uplatnenie práv z chybného plnenia podľa ods. 8.6. až 8.12.

b)      možnosť odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní (ods. 9.2. Podmienok);

c)       Riešenie sporov so spotrebiteľmi (čl.10. Podmienok).

11.2.   Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok, bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov krajiny Vášho bydliska.

11.3.   Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

11.4.   Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

11.5.   V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

11.6.   Prílohou Podmienok je vzorový formulár na reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

11.7.   Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

11.8.   Všetky naše práva k E-shopu (webovým stránkam), najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patria nám. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez nášho súhlasu.

11.9.   Na podnikanie sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia, živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Podliehame tiež dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, čo sa týka dodržiavania zákonu o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, www.soi.sk.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 2. 1. 2024 a nahrádzajú ich staršie znenie.

 

 

 

 

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

Adresát: DOFAL JS s.r.o., Nám. 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika

Uplatnenie reklamácie

Dátum uzavretia Zmluvy:

Meno a priezvisko:

Adresa:

E-mailová adresa:

Tovar, ktorý je reklamovaný:

Popis chýb Tovaru:

Navrhovaný spôsob pre vybavenie reklamácie:

Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem, spolu s uvedením mojich kontaktných údajov na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

 

Dátum:

Podpis:

 

 

Príloha č. 2 - Formulár pre odstúpenie od Zmluvy

Adresát: DOFAL JS s.r.o., Nám 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od Zmluvy:

Dátum uzavretia Zmluvy:

Meno a priezvisko:

Adresa:

E-mailová adresa:

Špecifikácia Tovaru, ktorého sa Zmluva týka:

Spôsob pre vrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla bankového účtu:

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti DOFAL JS s.r.o. („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, mimo prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, a v prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky .

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne ​​na adresu Cejl 72, 602 00 Brno, Česká republika alebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári, prípadne iným jednoznačným vyhlásením, z ktorého budú zrejmé vyššie uvedené informácie.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako tovar dostane späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Dátum:

Podpis: