Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Firma DOFAL JS s.r.o., Nám. 28. října 28, 602 00 Brno, Česká republika, právne sídlo spoločnosti: Nám. 28. října 24, 602 00 Brno, Čeksá republika, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brno, spisová značka C 97950, IČO: 05830371, DIČ: CZ05830371 („DOFAL“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.dofal.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás zásadná. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, krajinu a uprednostňovaný jazyk.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy. Nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a/lebo zakúpeného tovaru.

Pokiaľ u nás máte zákaznícke konto, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie.
 • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, krajine a uprednostňovanom jazyku.
 • Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. E-mailová adresa a krstné meno.
 • Demografické údaje. Krajina, údaj o pohlaví.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi DOFAL a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou DOFAL 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne medzi ne patria:
  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky, emailom alebo telefonicky. Zákonným dôvodom je ich nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch nevyhnutnosť pre splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
  • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov priplnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
  • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s Vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme Vám pomohli s dokončením alebo spresnením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozornili, že by ste vykonať kroky potrebné na zachovanie aktívneho stavu Vášho zákazníckeho konta. Ak u nás nakupujete ako neregistrovaný zákazník, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu firmy DOFAL, ako je opísané vyššie.
  • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných firmou DOFAL
  • V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných firmou DOFAL, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok firmy DOFAL a na účely internetovej reklamy firmy DOFAL. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Vaše údaje poskytujeme:

a) poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe Vašej objednávky a plnenia kúpnej zmluvy

b) prepravcom s cieľom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

c) tretím stranám, napr. právnym zástupcom a súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;

d) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a) Ako zákazník máte možnosť založiť si zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie noviniek. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie noviniek.

b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie.

3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1. Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b) U našich spracovateľov vyžadujeme prehlásenie o súlade ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do Vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Firma DOFAL nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu firma DOFAL priamo spôsobila.

3.2.  Doba spracovávania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • počas doby nevyhnutnej na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. v priebehu vybavovania objednávky a plynutia záručnej lehoty
 • 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
 • po dobu, kedy je firma DOFAL povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené firmou DOFAL, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
 • Recenzia 6 rokov
 • Komunikácia 3 roky

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Práva poskytovateľov údajov

a)  Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b)  V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c)  Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

d)  Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré DOFAL potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5.   Webové stránky

5.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať. 

5.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

5.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

6.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či telefónnom čísle uvedenom v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Kontakt:

DOFAL JS s.r.o.

Nám. 28. října 24 

602 00 Brno

Česká republika

Telefón: 0948 385 570, email info@dofal.sk

7.   Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 12. 08. 2022.